DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflex en les següents dades: l’empresa titular de domini web CEME.CAT es el CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA (en endavant CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA), amb domicili a tots els efectes a l’Avinguda de la Pau 120 amb número de C.I.F.: G62987607.
Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
 
Telèfon: 93 7285200
Correu electrònic: itpg161@gencat.cat
 
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan s’efectuïn mitjançant correu ordinari o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.
 
USUARIS:
L’accés i/o utilització d’aquest portal del CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’esmentat accés i/o utilització, les Condicions Generals d’Utilització aquí reflexades. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.
 
US DEL PORTAL:
www.ceme.cat proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents al CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA o els seus llicenciadors als qui l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal.

  1. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En l’esmentat registre l’USUSARI serà responsable d’aportar informació veritable i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que en serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer-ne un ús adequat dels continguts i serveis (com per a exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA ofereix mitjançant el seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per:
    incórrer en activitats il·lícites,
  2. il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic;
  3. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica -il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
  4. provocar danys en els sistemes físics i lògics del CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  5. intentar accedir i, en qualsevol cas, utilitzar les comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaren adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris mitjançant els fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL:
EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA per si mateix o com a cessionari, es titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, oftware i textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordenador necessaris per el seu funcionament, accés i us, etc.),titularitat del CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA o be dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, paràgraf  segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació publica, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pagina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA. EL USUARIO es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quant sigui, única i exclusivament, per el seu us personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, evitar o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pagines del CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA.
 
EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:
EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA no es responsabilitza, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
 
MODIFICACIONS:
EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA es reserva el dret d’efectuar sense avis previ les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten mitjaçant la mateixa  així com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.
 
ENLLAÇOS:
En el cas que a www.ceme.cat es disposessin enllaços o hipervincles cap altres llocs d’Internet, EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA no exercirà cap tipus de control sobre aquest llocs i continguts. EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA no assumirà cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 
DRET D’EXCLUSIÓ:
EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.
 
GENERALITATS:
EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA perseguirà l’incompliment de les present condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre de dret.
 
MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA:
EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
 
LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ:
La relació entre EL CLUB ESPORTIU MOSSOS D’ESQUADRA i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà  als Jutjats i tribunals de la ciutat de Sabadell.

 

POLITICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT:
Vostè té dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia en que vostè o una tercera persona indicada per vostè, diferent del transportista, adquirís la possessió material dels béns. En el cas dels serveis obtinguts, el termini expirarà als 14 dies naturals des de la data d’acceptació del contracte.
 
Per exercir el dret de desistiment haurà de notificar al CLUB ESPORTIU DELS MOSSOS D’ESQUADRA la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada mitjançant correu electrònic a itpg161@gencat.cat o per carta certificada a l’adreça l’Avinguda de la Pau 120 de Sabadell (Barcelona).
Per acomplir el termini de desistiment és suficient amb la comunicació relativa a l’exercici per la seva part d’aquest dret sigui enviada abans de que el termini arribi al seu venciment.
 
En el cas de desistiment per la seva part, li retornarem tots els pagaments rebuts per vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa d’entrega ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies a partir de la data en la que se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.
 
En el cas de devolució, vostè ens haurà de retornar directament els bens al CLUB ESPORTIU DELS MOSSOS D’ESQUADRA, Avinguda de la Pau, núm. 120 de Sabadell (Barcelona), sense cap demora i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en que ens comuniqui la decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans de que hagin passat els 14 dies naturals establerts.
 
Els esmentats bens hauran d’estar en perfecte estat en el seu embalatge original.
 
Vostè es farà càrrec íntegrament de les despeses de devolució per desistiment.
 
Si per qualsevol motiu la comanda rebuda estigués en mal estat o no fos correcte, s’haurà de comunicar aquesta circumstància en un termini de 24 hores màxim al CLUB ESPORTIU DELS MOSSOS D’ESQUADRA, a l’Avinguda de la Pau, núm. 120 de Sabadell (Barcelona).
 
El CLUB ESPORTIU DELS MOSSOS D’ESQUADRA podrà retindre el reemborsament dels diners fins haver rebut els béns o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos.
 
El CLUB ESPORTIU DELS MOSSOS D’ESQUADRA procedirà a fer efectiu el reemborsament utilitzant el mateix medi de pagament utilitzat per vostè per la transacció inicial, excepte en el cas que vostè hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no es generarà cap despesa addicional com a conseqüència del reemborsament.
 
El CLUB ESPORTIU DELS MOSSOS D’ESQUADRA no podrà acceptar devolucions de productes malmesos, utilitzats o sense el seu embalatge original, sempre que no es tracti d’un defecte de fàbrica.